Do zamówień powyżej 200 zł DARMOWA DOSTAWA

FORMULARZ ZWROTU DO POBRANIA

Regulamin Sklepu Internetowego SZULIST

Definicje: 

1) Sprzedający – Bogdan Szulist prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, adres: ul. Skaryszewska 15, 03-802 Warszawa, NIP: 5891410103, REGON 012852136, adres e-mail: kontakt@szulist.pl, nr telefonu do kontaktu: +48 22 619 70 90. 

2) Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia obejmującego produkty lub usługi oferowane przez sprzedającego.

3) Sklep Internetowy/Sklep - strona internetowa dostępna pod adresem www.szulist.pl prowadzona przez Sprzedającego.

4) Towar/produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem umowy zawieranej między Sprzedającym, a Kupującym.

5) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.

6) Konto klienta – elektroniczne konto prowadzone przez Sprzedającego w celu umożliwienia Klientowi dokonywania zakupów w sklepie internetowym. 

7) Formularz Zamówienia –formularz za pomocą, którego Klient dokonuje zamówienia produktu lub usługi oferowanej przez sprzedającego. 

8) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy „Szulist” prowadzony jest przez Sprzedającego. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i realizacji umów pomiędzy Sprzedającym a Klientami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. 

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronie Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu  aktualnej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowania reguł przez Klienta. Warunkiem koniecznym korzystania ze sklepu internetowego jest posiadania systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z Internetu oraz skrzynki e-mail.

Sprzedający zaleca stosowanie jednej z poniższych przeglądarek, z możliwością obsługi plików cookies:

a) Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja; 

c) Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, 

d) Google Chrome, 

e) Safari, 

f) Opera. 

4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów i usług nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 tejże.

5. Informacja o cenie podawana przy opisie produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 3 Regulaminu. 

6. Zdjęcia umieszczane przy opisie produktów mają charakter przykładowy i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. 

7.Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest założenia konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego 

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego dobrowolna akceptacja. 

2. Klient oświadcza, że informacje podanego przez niego w Formularzu Zamówienia są zgodne z prawdą. W przypadku podania niepełnych lub niezgodnych z prawdą informacji sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Klienta wskutek podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zgodny z celem i przeznaczeniem sklepu, a także postanowieniami przedmiotowego Regulaminu.

4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. 

III. Składanie zamówień 

1. Zamówienia na produkty dokonuje się za pośrednictwem dostępnego formularza zamówienia. Klient obowiązany jest do podania wszystkich danych wskazanych w formularzy zamówienia. 

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia w przeciągu 12 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta.

3. Po zatwierdzeniu zamówienia za pośrednictwem formularza na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłanawiadomość potwierdzająca przyjęcia zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawa do odmówienia przyjęcia zamówienia w wypadku, gdy towar, którym zainteresowany jest Klient nie jest dłużej dostępny na magazynie sprzedającego lub nie jest dłużej dostępny w cenie wskazanej przy opisie towaru. W takim wypadku wiadomość, o której mowa w ust. 3 określała będzie niemożność zrealizowania zamówienia, a także informacje wskazujące na możliwość zawarcia innej umowy.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny. 

1. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotówkach oraz zawierają podatek VAT zgodnie z aktualną stawką tego podatku.

2. Wskazane ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy, które obciążają sprzedającego.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar: 

  1. Przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek sprzedającego, wskazany poniżej

PEKAO S.A.
Szulist Bogdan
03-802 Warszawa
ul. Skaryszewska 15
Nr konta: 63124061751111000045780631

  1. Za pomocą platformy Przelewy24, której operatorem jest PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie wpływa na zamówienia dokonane przed wprowadzeniem modyfikacji określonych wyżej. 

4. Promocje proponowane przez sprzedającego nie podlegają łączeniu, o ile sprzedający nie wskaże inaczej w regulaminie promocji. 

V. Realizacja zamówień. 

1. Sprzedający rozpoczyna proces realizacji zamówienia po odebraniu wiadomości potwierdzającej jej przyjęcie przez Klienta.

2.Termin realizacji zamówienia maksymalnie 14 dni roboczych i zależny jest od:

- wybranej przez klienta opcji rozliczeniowej,

- dostępności magazynowej zamówionego produktu,

- miejsca doręczenia Towaru,

- czy są jeszcze jakieś elementy które mogą na to wpłynąć,

- jaką usługą dostarczane będą Towary – ma znaczenie w kontekście czasu dostawy Towaru.

3. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przedsiębiorstwa przewozowego UPS Polska sp. z o. o. lub InPost S.A.

4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia. 

5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakup, tj. faktura VAT lub paragon fiskalny.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 
Formularz zwrotu do pobrania

1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem art. 33, art. 34 ust.2 i 35 wymienionej wyżej ustawy.

2. Określone wyżej uprawnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a zatem stosuje się do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Bogdan Szulist, ul. Skaryszewskiego 15, 03-802 Warszawa.Wzór takiego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do przedmiotowego Regulaminu. Klient ma prawo skorzystać także ze wzoru zawartego w załączniku do ustawy o prawach konsumenta.

4. 14-dniowy termin odstąpienia od umowy należy liczyć od dnia, w którym klient, będący konsumentem lub osoba działająca w jego imieniu odebrała przesyłkę zawierająca zamówione Towary.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na warunkach określonych wyżej, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający zobowiązany jest wówczas do dokonania zwrotu pieniędzy na rzecz Klienta, zaś Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru na koszt własny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem nieprawidłowego korzystania, w czasie od jego odebrania do czasu zwrotnego przekazania.

6. Strony dokonują zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument zostanie drogą mailową niezwłocznie poinformowany o odebraniu przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie w sposób zabezpieczający przesyłkę na czas transportu. Zwrotu Towaru dokonuje się wraz z wszelkimi dodatkowymi akcesoriami tj. w szczególności metkami lub guzikami, które były do niego dołączone na adres: Szulist, ul. Skaryszewska 15, 03-802 Warszawa.

8. Wszelkie koszty związane ze zwrotem Towaru na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient. 

9. W wypadku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, której przedmiotem jest wykonanie Towaru o właściwościach określonych przez klienta w formularzu zamówienia, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta wyłącza się możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych art. VI ust. 1 Regulaminu.

VII. Wady Towaru. Reklamacje. 

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta na zasadach rękojmi za wady fizyczne oraz prawne zakupionego Towaru na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta

2. Klient dokonuje zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji oraz go wysłanie go wraz z reklamowanym Towarem na adres Sprzedającego.

3.Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację drogą mailową w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający dokona naprawy, wymiany Towaru lub zwrotu gotówki. 

5. W wypadku nieuznania reklamacji, Sprzedający poinformuje klienta drogą mailową o przyczynach takiej decyzji. Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji reklamacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Sprzedający zobowiązany jest odpowiedzieć na odwołanie w terminie kolejnych 14 dni. Decyzję reklamacyjną wydaną po złożeniu odwołania uważa się za ostateczną. 

6. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej decyzją odmawiającą uznanie reklamacji Towar zostanie odesłany na adres podany przez Klienta.

7. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaż konsumencką, wyłącza się stosowanie przepisów zawartych w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego

8. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską Unii Europejskiej. Więcej informacji odnośnie wskazanej procedury znaleźć można pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

VIII. Dane osobowe 

1. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne oraz stanowi warunek konieczny założenia konta.

2.Podanie danych osobowych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w prawnie usprawiedliwionych celach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

3. Klient ma prawo także wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego.

4. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedający. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania kontrahentowi Sprzedającego odpowiedzialnego za dostarczanie Towarów zakresie koniecznym do dostarczenia Towaru Klientowi. Każdy Klient posiadający konto ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w Ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu co do przetwarzania danych i wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zamówienie jest każdorazowo realizowane na podstawie postanowień Regulaminu zaakceptowanego przez klienta przy okazji dokonania zamówienia.

2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail kierowanych do Klienta w związku z realizacją zamówienia. 

4. W razie zaistnienia sporu między Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, do których należą m.in: 

a) zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu; 

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie mediacji w związku z zaistniałym sporem między Klientem, a Sprzedawcą. 

c) pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2017 r.