Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady oraz politykę przechowywania danych uzyskanych za pomocą Sklepu Internetowego.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Bogdan Szulist prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, adres: ul. Skaryszewskiego 15, 03-802 Warszawa, NIP: 589-141-01-03, REGON: 012852136, adres e-mail: biuro@szulist.pl, nr telefonu do kontaktu: +48 22 619 70 90.
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”);
4. Administrator zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz oświadcza, iż dane osobowe zbierane są dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6. Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszym dokumencie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta, przepisów prawa lub z postanowień Polityki Prywatności lub Regulaminu Sklepu Internetowego.
2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:
a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto).
b. marketing bezpośredni własnych produktów,
c. przeprowadzenie konkursu.
3. Przetwarzanie danych w innych celach możliwe jest jedynie na podstawie odrębnie wyrażonej przez Klienta zgody.
4. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz inne dane identyfikacyjne związane z prowadzoną działalnością.
5. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne oraz konieczne do zawarcia umowy ze Sprzedającym.
6. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy lub prowadzenie działań marketingu bezpośredniego Produktów własnych, jeżeli klient na takie działania wyraził zgodę.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient ma prawo w każdym czasie zażądać udostępnienia mu jego własnych danych.
2. Klient ma prawo w każdym czasie poprawiać oraz uzupełniać własne dane.
3. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Klient w każdym momencie ma możliwość skontaktowania się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w niniejszym dokumencie lub Regulaminie Sklepu Internetowego, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na stronie.
2. Adresy oraz dane uzyskane przez Administratora w wyżej określony sposób nie będą wykorzystywane w inny sposób niż w celu lepszego i sprawniejszego obsługiwania Klienta i realizacja zgłoszenia.

5. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich uzyskaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, w szczególności, gdy:
a. dojdzie do zmiany obowiązujących przepisów, odnoszących się do ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, w zakresie mającym znaczenie dla świadczenia usług przez Administratora.
b. rozwój funkcjonalności podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
3. Administrator każdorazowo umieści w na stronie Sklepu Internetowego informację o zmianie Polityki Prywatności.
4. W wypadku pojawienia się sprzeczności pomiędzy Polityką zaakceptowanymi przez Klienta warunkami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do określenia zakresu działań są udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.
5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 23.02.2017 r.